Gizlilik Sözleşmesi

Gizlilik Sözleşmesi

――――――――――――――――――――――――――

1. Terimler ve Tanımlar

1.1. Kişisel veriler, doğrudan veya dolaylı olarak Web Sitesinin belirli veya tanımlanabilir bir Kullanıcısı ile ilgili her türlü bilgidir.

1.2. Web sitesi, grafik ve bilgi materyallerinin yanı sıra bilgisayar programları ve veri tabanları anlamına gelir ve bunların https://fivelive.net/ adresindeki web sitesinde ve buna dayalı olarak oluşturulan tüm alt alan adlarında kullanılabilirliğini sağlar.

1.3. Kişisel verilerin işlenmesi, otomasyon araçları kullanılarak veya bu tür araçlar kullanılmadan kişisel verilerle gerçekleştirilen herhangi bir eylem (işlem) veya bir dizi eylem (işlem) anlamına gelir: - toplama; - kayıt; - sistematikleştirme; - biriktirme; - depolama; - açıklama (güncelleme, değiştirme); - çıkarma; - kullanım; - aktarma (dağıtım, sağlama, erişim); - kişiliksizleştirme; - engelleme; - kaldırma; - kişisel verilerin imhası.

1.4. Kişisel verilerin otomatik olarak işlenmesi, kişisel verilerin donanım araçlarıyla işlenmesi anlamına gelir.

1.5. Kişisel verilerin yayılması, kişisel verilerin belirsiz sayıda kişiye ifşa edilmesini amaçlayan eylemler anlamına gelir

1.6. Kişisel verilerin sağlanması, kişisel verilerin belirli bir kişiye veya belirli bir kişi çevresine ifşa edilmesine yönelik eylemler anlamına gelir.

1.7. Kişisel verilerin bloke edilmesi, kişisel veri işlemenin geçici olarak sonlandırılması anlamına gelir (kişisel verilerin açıklığa kavuşturulması için işlemenin gerekli olduğu durumlar hariç).

1.8. Kişisel verilerin yok edilmesi, kişisel verilerin bilgi sistemindeki kişisel verilerin içeriğinin geri yüklenmesinin imkansız hale gelmesi ve (veya) bunun sonucunda kişisel verilerin somut ortamının yok edilmesi anlamına gelir.

1.9. Kişisel verilerin kimliksizleştirilmesi, ek bilgi kullanılmadan kişisel verilerin belirli bir veri sahibiyle ilişkilendirilmesinin imkansız hale geldiği eylemler anlamına gelir.

1.10. Kişisel veri bilgi sistemi, kişisel veri tabanlarında bulunan ve kişisel verilerin işlenmesini sağlayan bir dizi bilgi teknolojisi ve teknik araç anlamına gelir.

1.11. Kişisel verilerin sınır ötesi aktarımı, kişisel verilerin yabancı bir devletin topraklarına yabancı bir otoriteye, yabancı bir bireye veya yabancı bir tüzel kişiye aktarılması anlamına gelir.

1.12. Kişisel Veri Operatörü, bağımsız olarak veya diğer kişilerle birlikte kişisel verilerin işlenmesini organize eden ve (veya) gerçekleştiren ve ayrıca kişisel veri işlemenin amacını, işlenecek kişisel verilerin bileşimini, kişisel verilerle gerçekleştirilen eylemleri (işlemleri) belirleyen Brazy Portugal Ltd anlamına gelir.

1.13. Veri Sahibi, ilgili kişisel verinin ilişkili olduğu birey anlamına gelir.

1.14. Kullanıcı, web sitesinin içeriğine göz atan ve/veya sitenin işlevselliğini kendi yararı veya temsil ettiği tüzel kişinin yararı için kullanan ilgili kişisel verilerin ilgili olduğu gerçek kişi anlamına gelir.

1.15. Alt alan adı, https://fivelive.net/ 'a ait üçüncül alan adlarında bulunan sayfalar veya sayfalar kümesi ve ayrıca alt kısmında Operatörün iletişim bilgilerinin bulunduğu diğer geçici sayfalar anlamına gelir.

1.16. Çerezler, bir web hizmeti tarafından gönderilen ve veri sahibinin bilgisayarında depolanan, tarayıcının ilgili web sitesinin sayfasını açmaya çalışırken HTTP talebinde web sunucusuna her seferinde gönderdiği küçük bir veri parçası anlamına gelir.

1.17. IP adresi, veri sahibinin Web Sitesine eriştiği bir bilgisayar ağındaki bir düğümün benzersiz bir ağ adresi anlamına gelir.

2. Genel hükümler

2.1. Operatör hakkında bilgiler:

2.1.1. Operatör FiveLive’ın sahibidir. Operatör Brazy Portekiz.

2.2. Bu Gizlilik Politikasının güncel versiyonu Operatörün web sitesinde mevcuttur: FiveLive — Discover the game!. Bu Gizlilik Politikası kapsamındaki tüm veri sahibi kategorilerinin bu Gizlilik Politikası metnine aşina olması gerekmektedir.

2.3. Veri sahibi tarafından kişisel bilgilerin aktarılması, Kullanıcının bu Gizlilik Politikasının şartlarına ve burada belirtilen kişisel verilerinin işlenme şartlarına koşulsuz rızası anlamına gelecektir. Gizlilik Politikasının şartlarına uyulmaması durumunda, ilgili kişi kişisel bilgilerini Operatöre aktarmaktan kaçınmalıdır.

2.4. Gizlilik Politikası (herhangi bir kısmı da dahil olmak üzere) İşletmeci tarafından herhangi bir özel bildirim yapılmaksızın ve bununla bağlantılı olarak herhangi bir tazminat ödenmeksizin değiştirilebilir. Gizlilik Politikasının yeni versiyonu, İşletmecinin web sitesinde yayınlanır yayınlanmaz yürürlüğe girecektir.

2.5. Veri sahibi, Gizlilik Politikasının şartlarını kabul ederek, Gizlilik Politikasında belirtilen amaçlar doğrultusunda Operatör tarafından kendisiyle ilgili verilerin işlenmesine ve Gizlilik Politikasında belirtilen durumlarda veri sahibiyle ilgili verilerin üçüncü taraflara aktarılmasına rıza gösterdiğini ifade eder.

2.6. Web Sitesinin, hizmetlerinin çerezleri kabul eden bir web tarayıcısı aracılığıyla kullanılması, veri sahibinin, İşletmecinin Web Sitesini, içeriğini ve işlevselliğini geliştirmek için çerezlerden veri toplayabileceği ve işleyebileceği gerçeğine rıza gösterdiği anlamına gelir. Veri sahibi tarafından web tarayıcısının çerezlerden veri alma seçeneğinin devre dışı bırakılması ve/veya engellenmesi, veri sahibinin Web Sitesini, özellikle de bazı işlevlerini kullanımının kısıtlanabileceği anlamına gelir.

2.7. Operatör, veri sahibi tarafından sağlanan kişisel bilgilerin doğruluğunu teyit etmez.

3.İşletmeci tarafından alınan ve işlenen web sitesi Kullanıcıları hakkındaki bilgilerin oluşturulması

3.1. Bu Gizlilik Politikası aşağıdaki kişisel bilgi türleri için geçerlidir:

3.1.1. Web sitesindeki formu doldururken kendileriyle ilgili kişisel bilgiler de dahil olmak üzere Kullanıcılar tarafından gönderilen kişisel bilgiler. Bu şekilde elde edilen kişisel bilgiler, bunlarla sınırlı olmamak kaydıyla şunları içerebilir: ∙ kimlik verileri (Kullanıcının adı, soyadı); ∙ iletişim verileri (e-posta adresi); ∙ Kullanıcının, Operatörün takdirine bağlı olarak Operatöre erişim izni verdiği diğer kişisel bilgiler. Kullanıcının, üçüncü şahısların kişisel verilerini, bu tür bir dağıtım için izni olmadan veya üçüncü şahısların kişisel verileri Kullanıcı tarafından kamuya açık bilgi kaynaklarından alınmamışsa sağlaması yasaktır.

3.1.2. IP adresi, cihazın bireysel ağ numarası (MAC adresi, cihaz kimliği), elektronik seri numarası (IMEI, MEID), çerezler, tarayıcı hakkında bilgiler, işletim sistemi, erişim süresi ve Kullanıcı arama sorguları dahil olmak üzere Kullanıcının cihazına yüklenen yazılım aracılığıyla kullanım sırasında Web Sitesine otomatik olarak iletilen veriler.

3.1.3. Web Sitesinin kullanımıyla ilgili olarak Operatörün Kullanıcılara karşı yükümlülüklerini yerine getirmek amacıyla Operatörün talebi üzerine Kullanıcılar tarafından ek olarak sağlanan veriler.

3.1.4. Kullanıcılar hakkında, toplanması ve/veya işlenmesi sözleşmede öngörülen diğer bilgiler.

4. Web Sitesi Kullanıcıları hakkında bilgi toplama ve işleme amaçları

4.1. Operatör, kişisel verileri de dahil olmak üzere Kullanıcılar hakkında yalnızca aşağıdaki hedeflere ulaşmak için ilgili olan bilgileri toplar ve işler:

4.1.1. Operatörün web sitesinin kullanımı ile bağlantılı olarak.

4.1.2. Web Sitesinin kullanımına ilişkin taleplerin gönderilmesi, Kullanıcıların Web Sitesindeki yeni hizmetler hakkında bilgilendirilmesi, yeni promosyonlar, teklifler ve hizmetler hakkında öneriler, yarışmalar ve Operatörün haberleri (yorum bırakma veya ankete katılma teklifleri dahil) dahil olmak üzere elektronik posta listeleri aracılığıyla bilgilendirme. Kullanıcı, verilerini sağlayarak reklam ve bilgi mesajlarını ve hizmet mesajlarını (posta listesi) almayı kabul eder.

4.1.3. Web Sitesini, pazarlamayı, Kullanıcılarla ilişkileri ve ayrıca daha fazla iyileştirme, yeni hizmetlerin geliştirilmesini iyileştirmek için pazarlama görevlerinin, istatistiksel ve kişisel olmayan verilere dayalı diğer araştırmaların gerçekleştirilmesi.

4.1.4. Sözleşme yükümlülüklerini yerine getirmek için Kullanıcı ile iletişim kurmak, Kullanıcıları Web Sitesinde yeni hizmetlerin ortaya çıkması hakkında bilgilendirmek, hizmetler, yarışmalar ve Operatörün haberleri hakkında yeni teklifler ve öneriler de dahil olmak üzere elektronik posta listeleri aracılığıyla bilgilendirmek. Kullanıcı, verilerini göndererek telefonla bilgilendirilmeyi kabul eder.

4.1.5. Sorun giderme, veri analizi, test, sistem bakımı, destek, raporlama ve veri barındırma dahil olmak üzere Web Sitesini yönetmek ve korumak.

4.2. Kullanıcı hakkındaki kişisel bilgilerin Gizlilik Politikası tarafından öngörülmeyen amaçlar için kullanılması gerekiyorsa, Operatör bu tür eylemler için Kullanıcının onayını talep eder.

5. Kişisel veri işlemenin yasal dayanağı

5.1. Gizlilik Politikası, 2016/679 sayılı AB Yönetmeliği ve ilgili yerel mevzuatlara uygun olarak geliştirilmiştir.

5.2. Kişisel bilgiler de dahil olmak üzere bilgilerinizi, yasaların gerektirmesi veya izin vermesi ya da bu tür bir ifşanın makul ölçüde gerekli olması halinde mahkemelere, kolluk kuvvetlerine veya resmi makamlara veya yetkili üçüncü taraflara ifşa edebiliriz:

  • Yasal yükümlülüklerimize uymak için;

  • Yasal sürece uymak ve bize karşı ileri sürülen iddialara yanıt vermek;

  • Cezai bir soruşturma veya iddia edilen veya şüphelenilen yasadışı faaliyet veya bizi, sizi veya diğer kullanıcılarımızı yasal sorumluluğa maruz bırakabilecek diğer herhangi bir faaliyetle ilgili taleplere yanıt vermek;

  • Hizmet Şartlarımızı uygulamak ve yönetmek için veya

  • Bizim ve çalışanlarımızın haklarını, mülklerini veya kişisel güvenliklerini korumak için.

5.3. Kişisel verilerin işlenmesi için yasal dayanak: - Kişisel verilerin işlenmesine izin verilmesi;

5.4. Operatör, kişisel veriler de dahil olmak üzere kişisel bilgileri yalnızca aşağıdaki durumlarda işler:

5.4.1. Operatörün veri sahiplerine karşı yükümlülüklerini yerine getirmek için işleme gereklidir.

5.4.2. işlemenin yasal yükümlülüklere uymak için gerekli olması.

5.4.3. Yürürlükteki yasalar gerektirdiğinde, söz konusu işlemenin veri sahiplerinin menfaatleri, temel hakları ve özgürlükleri üzerinde önemli bir etkisi yoksa, Operatörün meşru menfaatlerini sağlamak için işleme gereklidir. Kişisel bilgileri bu temelde işlerken, Operatör her zaman meşru menfaatleri ile veri sahibinin gizliliğinin korunması arasında bir denge kurmaya çalışacaktır.

6. Veri sahiplerinin kişisel verilerinin işlenmesi

6.1. Çoğu durumda, kişisel veriler Operatör tarafından erişilmeden otomatik olarak işlenir. Böyle bir erişimin gerekli olması halinde, bu erişim yalnızca görevlerini tamamlamak için ihtiyaç duyan kişilere sağlanabilir. Verilerin gizliliğini korumak ve sağlamak için, tüm kişiler Kişisel Verilerin işlenmesine ilişkin iç politika ve prosedürlere uymalıdır. Ayrıca, kişisel verileri korumak için yürürlükte olan tüm teknik ve organizasyonel güvenlik önlemlerini takip etmelidirler.

6.2. Operatör, kişisel verileri yetkisiz, kazara veya yasa dışı imha, kayıp, değişiklik, haksız kullanım, ifşa veya erişimin yanı sıra diğer yasa dışı işleme biçimlerine karşı korumak için yeterli teknik ve organizasyonel önlemleri uygulamıştır. Bu güvenlik önlemleri, aşağıdaki önlemler de dahil olmak üzere, teknolojinin durumu, uygulama maliyeti, işleme ile ilgili riskler ve kişisel verilerin niteliği dikkate alınarak uygulanmıştır: ∙ güncellenmiş veri tabanları ile anti-virüs koruması; ∙ bilgi yedekleme; ∙ ekipmana erişimi olan kişilerin sınırlandırılması; ∙ kişisel verilerin işlenmesinden sorumlu bir kişinin belirlenmesi.

6.3. Kişisel veriler, toplanma amacına ulaşmak veya yasa ve yönetmeliklerin gerekliliklerine uymak için gerekli olduğu sürece İşletmeci tarafından saklanacaktır.

6.4. Veri sahipleri hakkındaki kişisel bilgiler, aşağıdaki durumlar haricinde üçüncü taraflara aktarılmayacaktır:

6.4.1. Veri sahibinin bu tür işlemlere rıza göstermiş olması.

6.4.2. Operatörün varlıklarının bir kısmının veya tamamının birleşme, devralma veya başka bir şekilde satışına katılması. Bu durumda, Gizlilik Politikasının şartlarına uymaya ilişkin tüm yükümlülükler, Operatörün varlıklarını devralan kişiye devredilecektir.

6.5. Veri Sahibi, Veri Sahibi tarafından Web Sitesini kullanırken sağlanan üçüncü tarafların kişisel verilerini Operatörün alabileceğini ve bunları Web Sitesinin belirli işlevlerini yerine getirmek için kullanabileceğini, Veri Sahibi tarafından Web Sitesini kullanırken sağlanan üçüncü tarafların verilerin Operatör tarafından Gizlilik Politikasında belirtilen amaçlarla işlenmesine ve Gizlilik Politikasında listelenen durumlarda bu tür verilerin aktarılmasına izin vermesini garanti etmesi koşuluyla bildirir ve kabul eder.

6.6. Kişisel verilerin veri sahibi, talep üzerine, kişisel verilerinin işlenmesine ilişkin olarak Operatörden bilgi alma hakkına sahiptir

7.Kişisel veri işleme izninin geri çekilmesi, kişisel verilerin güncellenmesi ve düzeltilmesi, kişisel verilere erişim taleplerinin yanıtlanması prosedürü

7.1. İlgili kişi, [email protected] adresine bir e-posta göndererek kişisel verilerin işlenmesi için verdiği izni ve yetkiyi istediği zaman geri çekme hakkına sahip olacaktır.

7.2. Veri sahibi, kişisel verilerin silinmesini, düzeltilmesini, güncellenmesini talep etme, kişisel veri işlemenin kısıtlanmasını talep etme veya yasaların gerektirdiği durumlarda kişisel verilerin işlenmesine itiraz etme hakkına sahip olacaktır. Operatör bu taleplere yasalara uygun olarak yanıt verecektir.

7.3. Kullanıcı, sorularını ve şikayetlerini bu Gizlilik Politikasında belirtilen iletişim adreslerinden İşletmeciye gönderecektir.

7.4. Kişisel verilerin yanlış veya hukuka aykırı olduğu teyit edilirse, kişisel veriler İşletmeci tarafından güncellenecek ve işleme sonlandırılacaktır.

7.5. İşletmeci, talepleri üzerine kullanıcıyı veya temsilcisini kişisel verilerinin işlenmesi hakkında bilgilendirmekle yükümlüdür.

7.6. Kişisel verilerin işlenme amaçlarına ulaşıldığında ve Kullanıcının bunların işlenmesine ilişkin rızasını geri çekmesi durumunda, kişisel veriler imha edilecektir: - GDPR ve diğer yerel mevzuatlar tarafından öngörülen gerekçelerle veri sahibinin taraf olduğu bir anlaşmada aksi belirtilmedikçe - İşletmeci ile veri sahibi arasında başka bir anlaşma ile aksi belirtilmedikçe.

8. Nihai hükümler

8.1. Gizlilik Politikası, veri sahibi ile Operatör arasında Gizlilik Politikasının uygulanmasıyla bağlantılı olarak ortaya çıkan ilişkiler ve Gizlilik Politikası tarafından düzenlenmeyen konular, AB ve GDPR’nin yürürlükteki yasalarına tabi olacaktır.

8.2. Veri sahipleri, işbu Gizlilik Politikası ile ilgili talep, öneri veya sorularını [email protected] adresinden İşletmeciye iletebilirler.

31.05.2022 tarihli revizyon